Artikel 1 –   Algemeen 

Artikel 2 –   Huurprijs 

Artikel 3 –   Veiligheid, gezondheid, milieu 

Artikel 4 –   Huurtermijn 

Artikel 5 –   Aanvoer huurobject 

Artikel 6 –   Gebruik en instructie

Artikel 7 –   Schade aan het huurobject

Artikel 8 –   Aansprakelijkheid voor schade aan het huurobject 

Artikel 9 –   Betaling

Artikel 10 – Opzegging en ontbinding

Artikel 11 – Geschillen

Art 1 Algemeen 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur van  Camera Verhuur Brabant. Indien echter de bijzondere bepalingen uit de overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

Art 2 Huurprijs 

2.1 De huurprijs is verschuldigd over de gehele huurtermijn en wordt berekend per overeengekomen dag of week. Voor overuren met het huurobject te maken of gemaakt alsmede voor verlet- en wachturen kan een andere huurprijs worden overeengekomen.

Art 3 Veiligheid, gezondheid, milieu

3.1 De verhuurder garandeert dat het huurobject voldoet aan de eisen en normen door de wet of het gebruik gesteld, ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

3.2 De huurder kan bij het sluiten van de overeenkomst aanvullende eisen stellen indien de omstandigheden of het werkterrein zulks vereisen. Indien zich tijdens de huurtermijn andere omstandigheden voordoen kan de verhuurder aanvullende eisen stellen, die nader gespecificeerd dienen te worden. In dat geval heeft de verhuurder aanspraak op bijbetaling.

Art 4  Huurtermijn

4.1 De huurtermijn vangt aan op de dag van gebruik, waarop het huurobject bedrijfsklaar en in goede staat van onderhoud is ontvangen en eindigt op de overeengekomen dag van afvoer. Wijziging of verlenging van de huurtermijn dient nader te worden overeengekomen.

Art 5 Aanvoer huurobject

5.1 De verhuurder is verplicht het huurobject op de dag c.q. het uur van aanvoer bedrijfsklaar en in goede staat van onderhoud ter beschikking van de huurder te stellen. Indien de verhuurder de aanvoer van het huurobject verzorgt, staat hij mede in voor deugdelijke aanvoer.

Art 6 Gebruik en instructie

6.1 De huurder zal het huurobject slechts gebruiken voor het in de overeenkomst aangegeven werk . Ander gebruik, langduriger gebruik en onderverhuur door de huurder zijn verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder zal zorgdragen voor het dagelijks onderhoud en reparaties van ondergeschikt belang. 

6.2 In geval van (ver)huur van onbemand materieel is de verhuurder verplicht een gebruiksinstructie te geven. De huurder is verplicht deze instructie op te volgen.

Art 7 Schade aan het huurobject

7.1 Onder schade aan het huurobject wordt verstaan beschadiging, verlies of vermissing van het huurobject.

7.2 De huurder is verplicht alle schade en defecten, zichtbaar of anderszins kenbaar geworden tijdens de (verlengde) huurtermijn terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan de verhuurder te melden.

Art 8 Aansprakelijkheid voor schade aan het huurobject 

8.1 In geval van (ver)huur van een onbemand huurobject is de schade, tijdens de huurtermijn aan het huurobject ontstaan, voor zover gedekt door de DSV apparatuurverzekering  voor rekening van de verhuurder (eigen risico €200,- voor rekening huurder). Alle schade welke niet gedekt is op voornoemde polis is voor rekening van de huurder.

8.2 De verhuurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan het huurobject, indien en voor zover deze schade voortvloeit uit het niet voldoen van het huurobject aan eisen en normen ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid en het milieu.

Art 9 Betaling

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling van aan de verhuurder vooraf via bankoverschrijving of contant bij afhalen.

Art 10 Opzegging en ontbinding

10.1 Tenzij de verhuurder en de huurder schriftelijk anders zijn overeengekomen, heeft de huurder het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur. Bij niet tijdig opzeggen van de overeenkomst zal er 50% van de afgesproken huurprijs in rekening worden gebracht.

10.2 Indien de huurder zijn verplichtingen op grond van deze voorwaarden niet nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alsdan mag de verhuurder het huurobject terstond (doen) afvoeren. De verhuurder zal de huurder zo spoedig mogelijk van de ontbinding op de hoogte stellen.

Art 11 Geschillen

11.1 Op de overeenkomst van huur en verhuur van Camera Verhuur Brabant en deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.2 Ieder geschil, daaronder mede begrepen dat geschil, dat slechts door één partij als zodanig wordt beschouwd, dat naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de verhuurder en huurder ontstaat, zal aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter worden onderworpen.